Escola-Loreig5654654564.jpg

Escola OREIG
 

Horari extraescolars de les 17.00h a les 18.00h, grups de mínim 7 alumnes 

Horari extraescolars de les 17:00 ha les 18.00 h

Amb la inscripció a les extraescolars, autoritzo que el menor participi a les extraescolars Wonder i al centre a utilitzar el material gràfic (fotos, vídeos, etc) derivat de les activitats en què participa. Autoritzo el tractament de les dades personals per enviar informació sobre els nostres serveis i activitats relacionats directament amb els serveis específics.
Informació bàsica de protecció de dades:


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al tractament. Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada.